Byggnadsvård i Västmanland

Här samlar vi lite råd och tips samt referenser till intressanta dokument. Allt som har med byggnadsvård att göra. Förteckningen gör inte anspråk på att vara fullständig.

Informationsblad om byggnadsvård

Länsstyrelserna i Västerås, Gävle och Örebro har tagit fram ett antal informationsblad om byggnadsvård. De finns här i PDF-format att ladda ner.

Råd och tips

Funderar du på att lägga om taket?

Tycker du underlagspappen är dålig?

En gammal och dålig underlagspapp kan släppa genom vatten om takpannorna är dåliga, men den gamla underlagspappen ser också till att det blir ångdiffusion genom taket och att kallvinden mår bra. Genom att lägga en diffussionstät underlagspapp på taket ändras förutsättningarna för klimatet på vinden och mycket snabbt kan du få fukt och mögelproblem.


Hur ska jag då göra för att undvika problem?

Ett bra början är att sätta sig in i hur fukten vandrar i huskonstruktionerna. Och hur det egna huset är konstruerat. Läs gärna på www.multisol.se under rubriken "Konstruktioner".

Det finns enkla och billiga temperatur- och fuktmätare. En sådan ger dig bra koll på klimatet i vind och krypgrund.

Om du anlitar en entreprenör, så förvissa dig om att han förstår fysiken med fuktvandring och hur det materialval han gör, kan komma att påverka klimatet i ditt hus.

Denna vind har fungerat helt perfekt under 60 år, men 6 månader efter det man lade om taket med ångtätt underlagspapp fick man fukt och mögel i innertaket. Mätningar visar på 83% rel. luftfuktighet!

Låter du huset vara med och bestämma?

Vilken typ av renoverare är du? Lyssnar du på vad huset vill? Om du är som paret i serien här, så har du kanske köpt fel hus.
Då man ska starta ett renoverings- eller ombyggnadsprojekt har man ofta stora ambitioner. Ibland är ambitionerna sådana att de fördärvar husets själ. En god regel är, att man först ska bo in sig för att lära känna huset och vad det vill själv. Tyvärr är det inte alltid möjligt.
Innan man startar med att renovera ett hus - helt eller delvis - bör man skaffa en plan.
 
En varsam renovering ökar oftast värdet på huset - och det motsatta gäller också.


Varför en åtgärdsplan och vad innehåller den?

Man bygger inte ett hus utan att det finns en plan och man bör inte heller genomföra någon ombyggnad utan en plan. Planen kan omfatta hela byggnaden (exteriört och interiört) eller bara omfatta ett enda rum.


I planen beskriver man nuläget - vad som är ursprungligt och vad som är sekundärt - ev.skador och vad de kan bero på och förslag på vilka åtgärder man bör vidta och vilka material och metoder man bör använda. I grunden ska givetvis också finnas ägarnas ambitioner med renoveringen.


Inte minst är planen ett värdefullt hjälpmedel i diskussioner med hantverkare.


Exempel på några genomförda projekt

Här några exempel på projekt där föreningens medlemsföretag varit engagerade i att ta fram dokumentation och åtgärdsplan för varsam renovering. Allt från små torp till 1950-tals hus.

Då Badelunda Hembygdsförening skulle rusta lärarbostaden i gamla Badelunda Kyrkskola, som man äger, lät man först Litrum Byggnadsvård göra en dokumentation med åtgärdsförslag för alla rummen. Mycket av renoveringen gjordes av idéella krafter, men även yrkesfolk var engagerade. Enligt Bengt Wallén, ordf. i föreningen var dokumentationen/åtgärdsförslagen ett grunddokument man stöttade sig mot under hela processen. Inte minst fick man genom detta en respekt för huset - här fanns värden, som den oerfarne inte omedelbart såg. Man undvek därmed också att göra stora och onödiga förändringar.

Fastigheten på Badhusgatan 3 i Västerås har en historia från medeltiden. Var i början på 1900-talet Västerås Natthärbärge. Då ägaren - Mimer Bostads AB - år 2006 skulle rusta fastigheten ville man göra det på ett antikvariskt riktigt sätt.

Uppdraget att ta fram en plan för detta gick till Byggnadsvård Mälardalen. Här skulle också ingå en historik över byggnaden och den skrevs av Litrum Byggnadsvård. Under byggnadsarbetet påträffades rester från 1714 års stadsbrand i Västerås och detta ledde till att en arkeologisk undersökning genomfördes.

Detta gamla soldattorp från 1700-talet hade under 1990-talet rustats på ett okänsligt sätt och den nye ägaren vill återställa så mycket som möjligt till ursprunget. Därför genomfördes en dokumentation med åtgärdsförslag, och detta arbete låg sedan till grund för upphandling av hantverkstjänster.

Vill du veta mera?

Flera av föreningens konsulter / rådgivare gör denna typ av dokumentation och åtgärdsplan. Kontakta någon av dem så kan du få se hur en plan ser ut och vad det skulle innebära i ditt fall.

På denna fastighet från 1947 finns bostadshus, jordkällare/fårhus/hönshus, garage och en byggnad, som använts som rökeri. Nuvarande ägare tog över 2008, men fastigheten hade varit i släktens ägo 1947-75 och är förknippat med många minnen från den tiden.

De nya ägarna, som ska använda fastigheten för fritidsboende, vill i så hög grad som möjligt försöka återställa den miljö, som fanns under 1950-talet. Mycket har förändrats från 1947. Underhållet är på många sätt eftersatt.

Man har många idéer men vet inte så mycket om byggnadsvård. Frågor, som uppstår är: vad ska man jnvestera i, hur mycket skall återställas, vad kostar det, vem ska man anlita och vad kan gå fel?
Efter att ha bott in sig ett tag anlitade man Litrum Byggnadsvård för att få en dokumentation och åtgärdsplan innan renoveringsarbetet startade.

Så inledde man "resan" och den kommer att pågå i många år. Det man började med var att göra om köket till 50-tals stil. Rökeriet är i gammal miljö och har blivit ateljé. Mycket återstår.
Åtgärdsplanen är en god vägledning både i planeringen och i kontakterna med hantverkare.